Icon Zamknij wybór kraju

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

I.DEFINICJE

Dystrybutor- Bakotech Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-348, ul. Drukarska 18/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000467615, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP 6762466740, REGON 122894922.

Partner - firma lub organizacja kupująca od Dystrybutora rozwiązania w postaci oprogramowania, sprzętu lub usług w celu dalszej odsprzedaży ich do Klienta Końcowego

Strony - Partner i Dystrybutor łącznie.

Klient - użytkownik końcowy, który za pośrednictwem Partnera dokonuje zakupu rozwiązań z oferty Dystrybutora.

Użytkownik Produktu - osoba fizyczna, prawna lub inna organizacja nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca lub użytkująca Produkty będące w ofercie Dystrybutora.

Dostawca - producent lub pośrednik, który jest producentem bądź dostawcą Produktów do Dystrybutora, a które są przedmiotem współpracy Dystrybutora z Partnerem.

Produkt - oprogramowanie lub sprzęt, który znajduje się w ofercie Dystrybutora.

Nowy Biznes - Produkty sprzedawane przez Partnera Klientowi, który nie jest Użytkownikiem Produktów w momencie zakupu. 

Utrzymanie - Produkty sprzedawane przez Partnera Klientowi, który jest już Użytkownikiem Produktów w momencie ich zakupu od Partnera.

Usługa - usługa wykonywana nieodpłatnie przez Dystrybutora na rzecz Partnera lub jego Klientów obejmująca standardowe usługi wsparcia, w tym w szczególności usługi wsparcia sprzedaży, usługi przed i posprzedażnego wsparcia technicznego, usługi wsparcia marketingowego lub usługi logistyczne i finansowe.

Usługa ADIT - usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dostarczane przez ADIT Sp. z o.o. dla Partnerów Dystrybutora w ramach usług wsparcia wdrożeniowego, usług ADIT Premium Service oraz konsultacji i szkoleń technicznych, administracyjnych i certyfikacyjnych.

Terytorium - obszar geograficzny na którym Dystrybutor prowadzi sprzedaż Produktów i Usług.

OWU - Ogólne Warunki Umowy współpracy pomiędzy Dystrybutorem i Partnerem opublikowane pod adresem https://www.bakotech.pl/owu
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Siła Wyższa - okoliczności na które Dystrybutor jak i Partner nie mają wpływu, a które poprzez swoją obiektywnie nieracjonalną naturę uniemożliwiają prawidłową realizację Umowy oraz dostarczenie Produktów i Usług przez Dystrybutora. Za siłę wyższą uznane są w szczególności wojna, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, katastrofalne zdarzenia klimatyczne takie jak powódź, tornada, pożary, akty terroryzmy oraz wszystkie inne zdarzenia pozostające poza kontrolą Dystrybutora uniemożliwiające w sposób poprawny wykonanie zapisów Umów i realizację Zamówień Partnera. 

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OWU stanowią integralną część Umowy Partnerskiej i znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach współpracy, które nie są w sposób wyraźny w niej uregulowane. Partner podejmując współpracę z Dystrybutorem ma obowiązek zaznajomić się z zapisami OWU dostępnymi na niniejszej stronie internetowej. 
 2. OWU ma charakter podrzędny w stosunku do zapisów Umów Partnerskich oraz wszelkich innych umów oraz ustaleń pomiędzy Dystrybutorem a jego Partnerami i stanowi ich uzupełnienie. Partner i Dystrybutor mogą zmienić dowolne zapisy OWU w Umowie Partnerskiej lub w formie innych ustaleń, które powinny mieć formę pisemną. 

III.WSPÓŁPRACA

 1. Wszystkie informacje dotyczące Produktów przedstawione w materiałach handlowych Dystrybutora, na jego stronach www, w opisach Produktów, prezentacjach, w szczególności w zakresie cen, parametrów, wyglądu, wymiarów, opisów, itd. mają charakter poglądowy. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do ich uznania bądź potwierdzenia tylko w takim zakresie jaki zaakceptuje w ofercie handlowej, w zamówieniu bądź w Umowie.
 2. Oferta - Dystrybutor zapewnia Partnerowi możliwość zakupu Produktów, Usług i Usług ADIT na podstawie ważnej oferty handlowej wystawionej przez Dystrybutora Partnerowi.
 3. Zapytanie ofertowe - w celu otrzymania oferty na zakup Produktów Partner w zależności od typu Produktu Partner powinien:
  1. w przypadku Produktów typu Nowy Biznes
   • Każde zapytanie ofertowe powinno być poprzedzone przesłaniem przez Partnera zgłoszenia rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.bakotech.pl/project-registration/
   • Dystrybutor potwierdzi otrzymanie zgłoszenia wraz z jego statusem Partnerowi w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych. W uzasadnionych przypadkach, gdy Dystrybutor jest zobowiązany czekać na informacje od Dostawcy czas potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego może ulec wydłużeniu o czym Dystrybutor powiadomi Partnera.
   • Status rejestracji zgłoszenia projektu trwa 90 dni i może być przedłużony o kolejny okres w oparciu o kontakt z opiekunem handlowym Partnera u Dystrybutora,
  2. w przypadku Produktów typu Utrzymanie
   • przesłania zapytania ofertowego do opiekuna handlowego bądź na adres odnowienia@bakotech.pl.  
  3. w przypadku Usług ADIT
   • przesłania zapytania ofertowego do opiekuna handlowego bądź poprzez formularz na stronie internetowej https://adit.pl/kontakt/
 4. Forma oferty - oferty handlowe wysyłane są do Partnera w formie wydruku pdf z systemu CRM Dystrybutora i zawierają co najmniej: datę utworzenia, datę ważności, Produkty i ich ilość, koszty przesyłki, koszty finansowania oraz sumaryczny koszt zakupu Produktów dla Partnera. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą uzgodnić
 5. Zamówienie - Partner powinien złożyć zamówienie na podstawie przesłanej uprzednio oferty handlowej w formacie pdf lub jpg na adres opiekuna handlowego bądź orders@bakotech.com z kopią do opiekuna handlowego, który widnieje na ofercie handlowej. Zamówienie powinno być przesłane z konta e-mail osoby posiadającej prawa do reprezentowania Partnera określonej w Umowie Partnerskiej, KRS, CEiDG bądź uprawnionej do składania zamówień na podstawie pełnomocnictwa lub innego upoważnienia uzgodnionego pomiędzy Stronami.
 6. Dystrybutor powinien potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania. 
 7. Partner nie może odwołać Zamówienia, które zostało dostarczone do Dystrybutora bez pisemnej zgody Dystrybutora.
 8. Dystrybutor może przyznać Partnerowi kredyt handlowy dla realizacji Zamówienia. W przeciwnym przypadku Partner zobowiązany jest przedpłacić Zamówienie przed datą jego realizacji. Warunki handlowe obowiązujące dla danego Zamówienia podane są na powiązanej ofercie handlowej. 
 9. Wszystkie płatności powinny być dokonywane przelewem na konto Dystrybutora wskazane na fakturze VAT, w walucie określonej na zaakceptowanej ofercie handlowej. 
 10. Realizacja Zamówienia odbywa się według następujących zasad:
  • W przypadku oprogramowania w postaci dostarczenia certyfikatu licencyjnego praz faktury na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Zamówieniu
  • W przypadku sprzętu w postaci wysyłki do Partnera lub Klienta przedmiotu Zamówienia, faktura VAT przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Zamówieniu
   • Koszty dostawy określone są w ofercie handlowej na podstawie której Partner składa Zamówienie
   • Wysyłka sprzętu na terenie Polski odbywa się w standardzie dostawy w następny dzień roboczy. Dostępność sprzętu określona jest zawsze na ofercie handlowej Dystrybutora. 
   • Wszystkie wysyłki są realizowane na warunkach FCA Kraków, Polska (Incoterms 2000) lub na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami z Zamówieniu lub Umowie Partnerskiej.
   • Sprzęt wysyłany w ramach Zamówienia do Partnera objęty jest przez Dystrybutora ubezpieczeniem podczas tranportu.
  • W przypadku Usług ADIT faktura przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Partnera po realizacji usługi bądź w przypadku zakupu usług w postaci wirtualnych voucherów, bezpośrednio po zamówieniu danej Usługi ADIT.

IV.WSPARCIE

 1. Dystrybutor zapewnia nieodpłatnie Partnerowi wsparcie przedsprzedażne dla Produktów w zakresie opisanym na stronie: https://www.bakotech.pl/uslugi-wsparcia 
 2. Partner stanowi pierwszą linię wsparcia technicznego i handlowego dla Klientów, którym oferuje bądź sprzedał Produkty zakupione u Dystrybutora.
 3. Dystrybutor świadczy na rzecz Partnera nieodpłatne usługi posprzedażnego wsparcia technicznego w dni robocze w godzinach od 9 do 17.00, którego forma i zakres zależne są od aktualnego statusu partnerskiego Partnera w programie partnerskim Bakotech B.NET Partners Network:
  • Partner Nieautoryzowany (bez Umowy)| wsparcie mailowe: wsparcie@bakotech.pl
  • Partner Autoryzowany | wsparcie mailowe: wsparcie@bakotech.pl oraz telefoniczne +48 12 340 92 16
  • Partner Premium | dedykowane wsparcie mailowe oraz telefoniczne inżyniera wsparcia
 4. Dystrybutor świadczy dla Partnera usługi obsługi gwarancyjnej sprzętu w zakresie sprzedanych Produktów. W celu uzyskania wsparcia związanego z wymianą uszkodzonego Produktu, konieczne jest przesłanie do Dystrybutora na adres wsparcie@bakotech.pl informacje zawierającej:
  • Numer zamówienia Partnera
  • Dane uszkodzonego Produktu, w tym w szczególności numer seryjny oraz inne dane identyfikacyjne jeśli będą wymagane przez Dystrybutora
 5. W przypadku uznania szkody, Dystrybutor prześle Partnerowi numer serwisowy RMA ("Return Merchandise Authorization") niezbędny do zwrotu uszkodzonego sprzętu.  Partner posiadający numer RMA powinien przesłać sprzęt podlegający wymianie lub naprawie na koszt własny na adres Dystrybutora, podając na opakowaniu numer RMA.
 6. Jeśli inne warunki nie stanowią inaczej lub nie została wykupiona opcja wymiany w innym zakresie, Dystrybutor ma 30 dni na wymianę sprzętu. Koszt wysyłki do Partnera wymienionego lub naprawionego sprzętu ponosi Dystrybutor. Wysyłka do Partnera nie może być zrealizowana później niż w 30 dniu od daty otrzymania od Partnera uszkodzonego sprzętu.

V.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W przypadku braku określenia szczegółowo zakresu odpowiedzialności Dystrybutora za korzystanie z Produktów przez Klienta, zarówno Dytrybutor jak i jego Dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności, pomijając zapisy niniejszych OWU, w stosunku do Umów lub ustaleń pomiędzy Partnerem a Klientem.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dystrybutor oświadcza że jest Administratorem Danych Osobowych („Administrator”) przetwarzanych na potrzeby niniejszych OWU oraz że posiada stosowne środki techniczne i organizacyjne, by wykonać obowiązki wynikające z postanowień OWU tak, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1) („RODO”)  jak również Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 Maja 2018 roku.
 2. Partner podejmując współpracę z Dystrybutorem deklaruje, że wszystkie Dane Osobowe przekazane Dystrybutorowi zebrane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zaś każdy podmiot Danych Osobowych wyraził zgodę na Przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Dystrybutora na potrzeby współpracy i realizacji zapisów Umowy Partnerskiej, jeśli jest to wymagane prawem.

 3. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Partner akceptując niniejsze OWU, powierza Dystrybutorowi, a Dystrybutor podejmuje się Przetwarzania Danych Osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania współpracy.

 4. Partner upoważnia i zobowiązuje Dystrybutora do Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie następujących czynności:

  1. kopiowania Danych Osobowych,

  2. przechowywania Danych Osobowych,

  3. usuwania bądź zmiany Danych Osobowych, w tym na żądanie Klienta,

  4. innym zakresie (np. przekazywania danych Klienta i Partnera na potrzeby realizacji Zamówień), po uprzednim upoważnieniu Przetwarzającego przez Partnera drogą pisemną lub elektroniczną.

 5. Powierzane Dane Osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, Nazwa Firmy, Adres, E-mail, Telefon lub inne dane, jeśli ich przetwarzanie będzie niezbędne do celów współpracy. 

 6. Kategorie osób, których dane dotyczą: Klienci, Pracownicy, Kontrahenci.

 7. Podejmując współpracę z Dystrybutorem Partner potwierdza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania Danych Osobowych przez Dystrybutora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz usuwania.

 8. Dane kontaktowe Administratora Danych: Bakotech Sp. z o.o., ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków, e-mail: privacy@bakotech.com, telefon:+48 12 340 90 30

 9. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywać będzie się wyłącznie w celu realizacji współpracy Stron.
 10. Dystrybutor może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, którzy pełnić będą rolę podwykonawcy lub dostawcy w ramach współpracy, na co Partner wyraża ogólną zgodę. Lista innych podmiotów przetwarzających, o których mowa w zdaniu poprzednim składa się z dostawców Dystrybutora oraz ze spółek wchodzących w skład Grupy dystrybucyjnej BAKOTECH:
  • CEEcloud Services Distribution Sp. z o.o., ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków
  • ADIT Sp. z o.o., ul. Drukarska 18/5, 30-348 Kraków
 11. Dystrybutor ma prawo do aktualizacji i modyfikacji Listy. Aktualizacja lub modyfikacja Listy podmiotów z punktu 10.10 nie stanowi zmiany warunków współpracy.
 12. Dystrybutor Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach współpracy, poprzez formularze kontaktowe i rejestracyjne na stronach internetowych Dystrybutora oraz spółek powiązanych, informacji przekazanych drogą mailową lub elektroniczną przez Partnera w tym w szczególności na podstawie zamówienia Partnera, co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu realizacji usług i zamówień objętych współpracą.
 13. Dystrybutor zobowiązuje się udostępnić Partnerowi, na jego żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiązków określonych w Umowie. W związku z powyższym obowiązkiem Dystrybutor niezwłocznie poinformuje Partnera, jeżeli jego zdaniem nastąpiło naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony Danych Osobowych, w tym Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 roku.

VII.ZNAKI TOWAROWE

 1. Partner potwierdza, iż rozumie, że marka „Bakotech” jest zarejestrowaną marką handlową i znajduje się pod ochroną prawną. Dystrybutor przekazuje Partnerowi prawo do używania marki „Bakotech” w powiązaniu z działaniami marketingowymi, handlowymi i technicznymi dotyczącymi uzgodnionych Produktów na Terytorium.
 2. Partner potwierdza, że inne znaki towarowe (znaki towarowe Produktów) będą używane jedynie w powiązaniu z marketingiem, sprzedaż oraz wsparciem technicznym związanym z Produktami.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze OWU oraz wszelkie Umowy zawarte na ich podstawie podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 
 2. W przypadku konfliktu Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z OWU bądź Umów powstałych w oparciu o nie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania konfliktu Strony ustalają, że prawem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z OWU lub Umów zawartych na ich podstawie jest prawo polskie, a właściwym sądem, Sąd Rejonowy w Krakowie.
 3. Dystrybutor może w dowolnym momencie zmienić niniejsze zapisy OWU. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie https://www.bakotech.pl/owu. 

Kontakt

Bakotech Sp. z o.o.

ul. Drukarska 18/5

30-348 Kraków

Polska

Dane firmy

NIP 6762466740

REGON 122894922

KRS 0000467615

Kontakt

tel. +48 12 340 90 30

kontakt@bakotech.pl

Polityka prywatności

Dołącz do newslettera

Chcesz być na bieżąco z aktualnymi wiadomościami IT oraz otrzymywać informacje o wydarzeniach takich jak webinaria, szkolenia i konferencje? Zostaw swój e-mail:
Wystąpił błąd. Sprawdź pola formularza i spróbuj ponownie.
Ten adres jest już w naszej bazie.
Subskrypcja została dodana. Dziękujemy!
© Bakotech - 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję